میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 65,500 2,000
1398/12/19 63,500 0
1398/12/17 63,500 2,000
1398/12/14 65,500 500