میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 87,600 2,700
1399/04/10 84,900 1,400
1399/04/07 83,500 3,300
1399/04/04 86,800 19,000