پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 91,000 1,000
1398/12/21 90,000 0
1398/12/20 90,000 800
1398/12/19 89,200 0