پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 123,500 5,000
1399/04/11 118,500 4,000
1399/04/10 114,500 1,500
1399/04/09 113,000 500