میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 33/9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 71,000 4,000
1399/03/11 75,000 0
1399/03/10 75,000 3,000
1399/03/06 72,000 4,000