میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 34 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 129,000 0
1399/10/25 129,000 3,000
1399/10/24 132,000 0
1399/10/23 132,000 2,000