پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صابری
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 140,000 18,000
1399/04/15 122,000 3,000
1399/04/14 119,000 2,000
1399/04/11 117,000 3,000