پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 90,000 0
1398/12/17 90,000 10,000
1398/12/11 100,000 5,000
1398/12/06 105,000 11,000