پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 115,500 1,500
1399/04/07 114,000 4,000
1399/04/02 110,000 2,000
1399/04/01 108,000 3,000