پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه جهان پروفیل
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/10 175,000 3,000
1399/09/09 178,000 9,000
1399/09/08 187,000 2,000
1399/09/06 189,000 0