پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه جهان پروفیل
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/11 104,000 0
1399/03/10 104,000 5,500
1399/03/06 98,500 0
1399/02/31 98,500 500