لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 24,500,000 0
1399/04/10 24,500,000 0
1399/04/07 24,500,000 22,150,000
1399/04/01 2,350,000 0