پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه جهان پروفیل
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/22 157,000 42,000
1399/04/09 115,000 0
1399/04/08 115,000 1,000
1399/04/07 114,000 0