میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 64,000 1,000
1398/12/17 63,000 0
1398/12/15 63,000 5,200
1398/12/08 68,200 1,300