میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 85,500 1,000
1399/04/11 84,500 800
1399/04/09 83,700 0
1399/04/08 83,700 500