پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صدرا
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 90,000 1,000
1398/12/17 89,000 1,000
1398/12/13 90,000 10,000
1398/12/12 100,000 4,000