پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه مشهد
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/16 181,500 77,500
1398/12/06 104,000 20,500
1398/11/21 83,500 26,500