پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه پایا اصفهان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 197,000 3,000
1399/06/26 200,000 2,000
1399/06/25 198,000 1,000
1399/06/24 197,000 1,000