ناودانی 12 و 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه البرز غرب
ضخامت:
وزن: 48 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/13 62,000 13,000
1398/03/21 49,000 0
1398/03/20 49,000 1,000
1398/03/19 50,000 0