ناودانی 12 و 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه ناودانی
ضخامت:
وزن: 170 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/29 44,000 1,200
1398/04/11 45,200 300
1398/04/10 45,500 0
1398/04/09 45,500 1,000