میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 29/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 79,500 10,000
1399/03/24 69,500 1,000
1399/03/21 68,500 2,000
1399/03/18 70,500 1,500