میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 16
وزن: 18/960 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 79,700 6,500
1399/03/31 73,200 1,700
1399/03/26 71,500 200
1399/03/24 71,700 1,000