میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 101,500 1,500
1399/04/18 100,000 6,000
1399/04/17 94,000 0
1399/04/16 94,000 10,000