میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 20
وزن: 28/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 84,000 0
1399/04/09 84,000 1,000
1399/04/05 85,000 0
1399/04/04 85,000 8,000