پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یزد
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 90,000 0
1398/12/19 90,000 500
1398/12/15 90,500 500
1398/12/14 90,000 0