رول آلومینیوم3105بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه نورد اراک
ضخامت: 2.5
وزن: مترمربع7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/14 111,200 0
1401/04/13 111,200 0
1401/04/12 111,200 0
1401/04/11 111,200 0