میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نیشابور
سایز: 22
وزن: 36/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 119,100 0
1399/07/02 119,100 0
1399/07/01 119,100 0
1399/06/31 119,100 1,900