میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریا ذوب
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 63,000 500
1398/12/21 63,500 3,000
1398/12/17 60,500 1,000
1398/12/15 61,500 500