میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/52 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 69,500 1,500
1399/03/11 71,000 1,000
1399/03/10 72,000 500
1399/03/07 72,500 2,000