میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/52 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/19 99,000 1,600
1399/05/14 100,600 4,400
1399/05/12 105,000 5,300
1399/05/08 110,300 300