لوله مبلی 1 خلیج فارس

گروه: �������� ��������
تولید کننده: کارخانه خلیج فارس
ضخامت:
وزن: 5.2 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 62,000 0
1401/12/23 62,000 0
1401/12/22 62,000 0
1401/12/21 62,000 0