میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/52 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 101,000 8,600
1399/04/17 92,400 1,400
1399/04/15 91,000 3,000
1399/04/14 88,000 3,500