پروفیل آلومینیوم بنگاه تهران

گروه: ������������ ������������������
تولید کننده: کارخانه تهران
ضخامت: 3
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 106,000 0
1401/09/05 106,000 0
1401/09/03 106,000 0
1401/09/02 106,000 0