میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 18
وزن: 21.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/05/06 182,050 0
1400/05/05 182,050 500
1400/05/04 181,550 3,200
1400/05/02 178,350 0