نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 4
وزن: 14.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 100,000 6,500
1399/04/14 93,500 4,000
1399/04/12 89,500 1,000
1399/04/11 88,500 0