نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 3
وزن: 14.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 100,000 0
1399/04/15 100,000 5,000
1399/04/14 95,000 4,000
1399/04/12 91,000 1,000