نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 4
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/02/16 140,000 2,000
1400/02/15 142,000 2,000
1400/02/13 144,000 0
1400/02/12 144,000 0