نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 7
وزن: 44 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 108,000 4,000
1399/04/17 104,000 0
1399/04/16 104,000 0
1399/04/15 104,000 9,000