میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 101,000 5,000
1399/04/18 96,000 4,000
1399/04/17 92,000 500
1399/04/16 92,500 1,000