نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 7
وزن: 62 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/27 135,000 0
1399/06/26 135,000 1,000
1399/06/25 134,000 500
1399/06/24 133,500 4,000