میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/17 61,000 1,000
1398/12/14 62,000 1,000
1398/12/13 63,000 2,000
1398/12/11 61,000 7,800