نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه منظومه
ضخامت: 4
وزن: 21 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/29 71,000 7,000
1399/02/09 64,000 2,000
1399/02/01 62,000 500
1399/01/30 62,500 1,300