نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 4
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 108,900 10,000
1399/04/17 98,900 0
1399/04/16 98,900 4,500
1399/04/14 94,400 5,000