نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 5
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 107,900 10,000
1399/04/17 97,900 0
1399/04/16 97,900 4,500
1399/04/14 93,400 4,200