نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه سدید قم
ضخامت: 8
وزن: 56 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/29 105,000 34,500
1398/12/06 70,500 8,500
1398/11/27 62,000 500
1398/11/26 62,500 0