شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 10
وزن: 707 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,700 0
1401/05/12 19,700 300
1401/05/11 19,400 600
1401/05/10 20,000 0