نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
ضخامت: 12
وزن: 129 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/01 60,000 1,000
1399/01/30 61,000 4,000
1398/12/21 65,000 0
1398/12/20 65,000 17,500