ورق گالوانیزه رول بنگاه تهران

گروه: ورق گالوانیزه
تولید کننده: کارخانه کاشان
ضخامت: 0.7
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/31 140,000 0
1399/02/30 140,000 1,000
1399/02/29 141,000 1,000
1399/02/28 142,000 300