رول روغنی ST12 بنگاه تهران

گروه: ������ ����������
تولید کننده: کارخانه هفت الماس
ضخامت: 0.5
وزن: 4.1 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 32,700 100
1401/09/05 32,800 50
1401/09/02 32,850 0
1401/09/01 32,850 50