رول روغنی ST12 بنگاه تهران

گروه: ������ ����������
تولید کننده: کارخانه هفت الماس
ضخامت: 0.6
وزن: 5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 30,300 100
1401/09/05 30,400 50
1401/09/02 30,450 0
1401/09/01 30,450 50