قیمت شیر پروانه ای فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر پروانه ای کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت شیر پروانه ای فاراب 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
PN16
3,162,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
PN16
3,503,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
PN16
3,909,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
PN16
4,083,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5
PN16
4,577,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
6
PN16
5,531,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
8
PN16
7,302,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
10
PN16
17,227,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
12
PN16
18,239,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
14
PN16
27,945,0000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

شیر پروانه ای فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!