اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
فلنج کور مشهد
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
5

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
6

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
8

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
8

کارخانه مشهد

فلنج کور PN16 بنگاه تهران
20
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات

-

فلنج کور مشهد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!