اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله داربستی جهان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2

قیمت لوله داربستی کارخانه

کارخانه جهان - 14.5 کیلوگرم
2
37,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله داربستی کارخانه

کارخانه جهان - 18.5 کیلوگرم
2.5
37,6000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله داربستی جهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!