اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
لوله داربستی صابری
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1/2

کارخانه صابری

لوله داربستی کارخانه - 18.5 کیلوگرم
2.5
25,2000تومان
1401/03/05
توضیحات
1 1/2

کارخانه صابری

لوله داربستی کارخانه - 15 کیلوگرم
2
26,0000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

لوله داربستی صابری

ahanprice