قیمت مش تهران

لیست قیمت روزانه فروش مش کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت مش تهران 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت مش چشمه 10×10 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 4.5 کیلوگرم
29,100100تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت مش چشمه 20×20 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر2.3 کیلوگرم
29,100100تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت مش چشمه15×15 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 3 کیلوگرم
29,100100تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت مش چشمه 10×10 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 7.9 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت مش چشمه 15×15 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 5.3 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت مش چشمه 20×20 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 4 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت مش چشمه 25×25 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 3.2 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت مش چشمه 10×10 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 12.4 کیلوگرم
28,500500تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت مش چشمه 15×15 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 8.3 کیلوگرم
28,500500تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت مش چشمه 20×20 بنگاه تهران

کارخانه تهران - یک متر 6.2 کیلوگرم
28,500500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

مش تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!