در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
28,600 26,239 300 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار میانه 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 میانه استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نیک صدرای توس 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد سایز 12 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 10.7 کیلوگرم
27,400 25,138 400 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 بردسیر کرمان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,350 24,174 0 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
27,900 25,596 900 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار قائم اصفهان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 قائم اصفهان استاندارد A3 - 10.6 کیلوگرم
26,100 23,945 0 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فایکو 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد سایز 12 فایکو استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد12 نورد کرمان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 کویرکاشان استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
27,400 25,138 0 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 10.6 کیلوگرم
26,000 23,853 400 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 شاهین بناب استاندارد A3 - 10.4 کیلوگرم
27,200 24,954 400 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد آجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 11 کیلوگرم
26,100 23,945 300 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ابرکوه استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,100 23,945 200 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نیشابور 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 نیشابور استاندارد A3 - 11.5 کیلوگرم
27,610 25,330 300 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستان استاندارA2 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستانA3 استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سمنان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 سمنان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 پرشین فولاد استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
26,800 24,587 0 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 بافق یزد استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
27,700 25,413 200 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 سیادن ابهر استانداردA2 - 11 کیلوگرم
25,830 23,697 650 تومان
1402/12/09
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سیادن ابهر A3 استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 درپاد تبریز استاندارد A3 - 9.5 کیلوگرم
27,800 25,505 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار حسن رود 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 حسن رود استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
27,400 25,138 300 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد غرب 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 فولاد غرب استاندارد A3 - 10.7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 آریا ذوب استاندارد A3 - 9.8 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهرود 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 شاهرود استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
27,900 25,596 200 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 آریان فولاد استاندارA2 - 10 کیلوگرم
25,700 23,578 400 تومان
1402/12/09
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 آریان فولاد A3 استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
25,900 23,761 400 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 آذر فولاد امین استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,900 24,679 300 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ظفر بناب استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
27,000 24,771 200 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پردیس آذربایجان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 پردیس استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
25,900 23,761 200 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سیرجان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 سیرجان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
27,000 24,771 100 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار راد همدان 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 راد همدان استاندارد A3 - 9.5 کیلوگرم
27,345 25,087 250 تومان
1402/12/09
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد 1402/12/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 فولاد یزد استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1402/12/08
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر 1402/12/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 امیرکبیر خزر استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
25,900 23,761 300 تومان
1402/12/08
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 1402/12/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,550 24,358 300 تومان
1402/12/08
توضیحات

قیمت میلگرد 12

میلگرد آجدار یکی از مهمترین مقاطع فولادی است که در صنایع متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد عمدتا در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر تولید می‌شود که هر یک از این سایزها به تناسب ویژگی و مشخصاتی که دارد کاربرد متنوعی پیدا می‌کند. در این مطلب به بررسی مشخصات، کاربردها و قیمت میلگرد 12 پرداخته می‌شود.

میلگرد 12 که تحت استانداردهای مختلف تولی می‌شود، عمدتا در آرماتوربندی و ساختمان‌سازی به کار می‌رود از همین رو نوسان قیمت میلگرد برای پیمانکاران و افراد فعال در این حوزه، اهمیت بسزائی دارد.

مشخصات فنی میلگرد 12

میلگرد 12 یکی از مقاطع فولادی متداول در صنعت ساختمان‌سازی است. این نوع میلگرد به صورت ساده و آجدار در کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور تولید می‌شود. وزن میلگرد 12 حدود 9 تا 12 کیلوگرم است و نوع آجدار آن عمدتاً در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته باید گفت وزن میلگرد 12 براساس آلیاژ به کار رفته، عناصر سازنده، استاندارد تولید در هر کارخانه‌ای ممکن است متغیر باشد.

میلگرد آجدار 12، طبق استانداردهای DIN و ISIR تولید می‌شود و در گریدهای A2، A3 و A4 موجود است. این نوع میلگرد، به دلیل آج‌های موجود بر روی سطح خود، برای افزایش استحکام بتن در ساختمان‌سازی به کار می‌رود.

مشخصه این محصول آج 340 است و تنش جاری آن حدود 3000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. میلگرد 12 به طور متداول در شاخه‌های 12 متری تولید می‌شود؛ هر بندیل میلگرد 12 حدود 2 تن است که شامل تقریبا 180 شاخه میلگرد است.

قیمت میلگرد 12 a3

میلگرد 12 به گرید‌های مختلفی تقسیم می‌شود. گرید A1 از نوع نرم این میلگرد محسوب می‌شود. گرید A2 نیمه سخت، گرید A3 سخت و گرید A4 از انواع میلگرد پرمقاومت به شمار می‌روند. هر کدام از این گریدها دارای آج مخصوص به خود هستند که کاربردهای مختلفی دارند.

قیمت میلگرد 12 بسته به گرید آن متغیر است. به عبارت دیگر، قیمت میلگرد 12 گرید A2 با آج مارپیچ متفاوت از قیمت میلگرد 12 گرید A3 که آج جناقی دارد، است. این نوع میلگرد به دلیل مقاومت بالا برای خم‌کاری، جوشکاری و آهنگری مناسب نیست.

از آنجایی که سایز و شکل آج بر قیمت میلگرد 12 اثرگذار است به همین ترتیب قیمت میلگرد 12 A3 در مقایسه با میلگرد 12 آجدار گرید A2 بیشتر است و از مقاومت کششی بیشتری دارد.

کاربردهای میلگرد 12

میلگرد 12 با توجه به نوع آلیاژ، استاندارد تولید و ویژگی‌هایی از این قبیل، در صنایع متعددی به کار می‌رود که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود.

1. ساخت سازه‌های بتنی و فلزی در صنعت ساختمانی.

2. ساختمان‌های مسکونی و تجاری.

3. ساخت ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی.

4. ساخت پل‌ها و ترابری‌های عمومی.

5. مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله و نیروهای خارجی.

6. ساخت دکل‌های نفتی و گازی.

7. استفاده در صنایع پتروشیمی برای ساخت و تعمیر تجهیزات.

8. ساخت اسکله‌های دریایی و بنادر.

9. ساخت سوله‌ها و انبارها.

10. استفاده در پروژه‌های راهسازی و بزرگراهی.

11. ساخت انواع یلگرد خاموت، سنجاقی و جناقی.

همچنین میلگرد 12 به عنوان یکی از مهمترین مواد ساختمانی در صنعت ساخت و ساز به دلیل استحکام و مقاومت بالا در برابر نیروهای مختلف، در انواع پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد 12

میلگرد 12 در صنایع زیادی به کار می‌رود به همین دلیل بررسی قیمت میلگرد 12 و عواملی که موجب نوسان قیمت میلگرد 12 می‌شود برای صاحبان صنایع حائز اهمیت است؛ از همین رو در ادامه به بررسیمهمترین مؤلفه‌هایی که در تعیین قیمت میلگرد 12 دخیل هستند، اشاره می‌شود.

1. نوع میلگرد: نوع میلگرد (ساده یا آجدار) بر قیمت آن تأثیر دارد. میلگرد آجدار 12 معمولاً گران‌تر از میلگرد ساده 12 است، زیرا دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی است.

2. وزن میلگرد: وزن هر میلگرد (به کیلوگرم) نیز در تعیین قیمت مؤثر است. هر چه وزن میلگرد بیشتر باشد، قیمت نیز افزایش می‌یابد. قیمت میلگرد 12 نسبت به سایزهای 8 و 10 گران‌تر است.

3. برند کارخانه: میلگرد کارخانه‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی دارند. برخی از برندها به دلیل کیفیت بالا یا شهرت خوب، استاندارد تولید، تکنولوژی به کار رفته، مواد اولیه استفاده شده، قیمت بیشتری دارند.

4. کیفیت مواد اولیه مصرفی: کیفیت مواد اولیه مصرفی در تولید میلگرد نقش مهمی ایفا می‌کند. استفاده از مواد با کیفیت بالا می‌تواند به افزایش قیمت میلگرد 12 منجر شود.

5. روش خرید: خرید مستقیم از تولیدکننده یا از طریق واسطه ممکن است قیمت میلگرد 12 را تحت تأثیر قرار دهد. واسطه‌ها ممکن است هزینه‌های اضافی ایجاد کنند. قیمت خرید میلگرد 12 از بنگاه، کارخانه یا بورس کالا با هم تفاوت دارند.

6. هزینه حمل و نقل: هزینه حمل و نقل محصول از کارخانه تا مقصد نیز در محاسبه قیمت میلگرد 12 مؤثر است. فاصله و وسایل حمل و نقل می‌توانند هزینه نهایی را تغییر دهند.

7. نوسانات بازار ارز: نوسانات بازار ارز می‌توانند بر نرخ جهانی فولاد تأثیر بگذارند و در نتیجه بر قیمت میلگرد 12 تأثیر داشته باشند.

8. استاندارد تولید: تولید میلگرد 12 در گریدهای مختلف A2، A3، A4 صورت می‌گیرد. هر چه گرید بالاتر باشد، قیمت نیز معمولاً بیشتر خواهد بود.

9. میزان عرضه و تقاضا: تقاضا و عرضه برای محصول نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا بالا برود و عرضه پاسخگوی آن نباشد، قیمت میلگرد 12 ممکن است افزایش یابد.

این عوامل همگی باعث متغیر بودن قیمت میلگرد 12 در بازار می‌شوند و تأثیر متغیرهای مختلف را در تعیین قیمت این ماده ساختمانی نمایان می‌کنند.

معروف ترین تولیدکننده میلگرد 12

میلگرد 12 در کارخانه‌های متعددی تولید می‌شود که هر یک دارای استاندارد تولید، کیفیت، مشخصات و ویژگی‌های مختص به خود را دارند. از معروف‌ترین برندهای موجود در کشور می‌توان به میلرد 12 ذوب آهن اصفهان، ابرکوه، میلگرد نیشابور، کارخانه راد همدان، کارخانه صبا فولاد زاگرس، کارخانه امیرکبیر خزر، کاخانه فایکو، کارخانه سیرجان، کارخانه میانه اشاره کرد.

در ادامه به معرفی چند مورد از مهمترین کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد 12 اشاره می‌شود که نسبت به سایر برندها تقاضای بالاتری دارند.

قیمت میلگرد 12 اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان برترین تولیدکننده میلگرد کشور است. یکی از میلگردهای تولید شده در این کارخانه میلگرد 12 است که براساس استاندارد ملی ISIRI 3132  و استاندارد روسی GOST 5781 تولید و عرضه می‌گردد.

وزن میلگرد 12 اصفهان مطابق با جدول وزن اشتال است و حدود 10.5 کیلوگرم است. میلگرد 12 اصفهان در شاخه‌های 12 متری تولید می‌شود و عمدتا هر بندیل میلگرد 12 اصفهان حدود 5.5 تن در نظر گرفته می‌شود.

قیمت میلگرد 12 اصفهان روزانه روی سایت آهن پرایس درج می‌شود و برای اطلاع از آخرین قیمت میلگرد می‌توانید به این سایت مراجعه کنید.

قیمت میلگرد 12 ابرکوه

کارخانه سرمد ابرکوه یزد از دیگر تولیدکنندگان معتبر انواع میلگرد آجدار در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر در گرید A3 است.

از کاربردی‌ترین میلگردهای این مجموعه میلگرد 12 ابرکوه است که جزو میلگردهای سایز کوچک به شمار می‌رود. این محصول عمدتا در طول 12 متر و براساس استاندارد ملی استاندارد ملی ISIRI 3132  و استاندارد روسی GOST 5781 تولید و عرضه می‌شود.

قیمت میلگرد 12 ابرکوه عمدتا براساس وزن تعیین می‌شود به همین ترتیب باید گفت وزن میلگرد 12 ابرکوه حدود 10.7 کیلوگرم است و هر بندیل آهن حدود 2 تن است، در هر بندیل هم حدود 2 هزار شاخه میلگرد 12 قرار دارد.

قیمت هر شاخه میلگرد 12 کرمان

کارخانه بردسیر کرمان از دیگر کارخانه‌های معتبر موجود در کشور است که میلگرد را در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر تولید می‌کند. میلگرد 12 کرمان یکی از پرکاربردترین سایزهای موجود در بازار است که قیمت آن روزانه روی وبسایت آهن پرایس درج می‌شود.

قیمت هر شاخه میلگرد 12 کرمان عمدتا براساس وزن تعیین می‌شود که هر شاخه از آن در طول‌های 12 متری است و وزن آن نیز حدود 10.5 کیلوگرم است که مطابق استاندارد جدول اشتال است.

هر بندیل میلگرد کرمان حدود 2 تن است که هر بندیل آن شامل 2 هزار شاخه میلگرد 12 است.

قیمت میلگرد 12 سیرجان

میلگرد 12 سیرجان حدید جنوب یکی دیگر از بنردهای شناخته شده در بازار است که نسبت به سایر برندهای معرفی شده وزن کمتری دارد.

به این صورن که وزن هر شاخع 12 متری میلگرد 12 سیرجان حدود 10 کیلوگرم است سبک‌تر از جدول وزن اشتال است، وزن میلگرد عامل تعیین کننده قیمت میلگرد 12 به شمار می‌رود.

سیرجان حدید میلگرد را عمدتا در سایزهای 8 تا 25 میلمیتر تولید می‌کند، قیمت میلگرد 12 و سایر سایزها روزانه روی سایت آهن پرایس آپدیت می‌شود.

قیمت میلگرد 12 بناب

کارخانه ظفربناب از دیگر برندهای محبوب در بازار است که از سایز 8 تا 32 میلگرد تولید می‌کند. میلگرد 12 ظفربناب از کاربردی‌ترین سایزهای این برند است که نسبت به برخی از کارخانه‌ها وزن نسبتا سبکی دارد.

وزن میلگرد 12 بناب در هر شاخه 12 متری حدود 10 کیلوگرم اعلام می‌شود که در تعیین قیمت میلگرد 12 اثرگذار است. گفتنی است قیمت میلگرد 12 بناب هر روز در وبسایت آهن پرایس درج می‌شود و نمودار قیمت میلگرد 12 بناب و نمودار قیمت میلگرد کلیه کارخانه‌ها هم در دسترس مخاطبان قرار دارد.

هر بندیل میلگرد 12 بناب حدود 2 تن است که در هر بندیل حدود 2 هزار شاخه میلگرد 12 قرار دارد. گفتنی است میلگرد 12 بناب براساس استانداردهای   DIN اروپا و ASTM آمریکا تولید می‌شود که در قیمت میلگرد 12 اثرگذار است.

نحوه خرید میلگرد 12

خرید میلگرد 12 عمدتا به صورت شاخه‌ای انجام می‌شود اما نحوه محاسبه قیمت میلگرد 12 به صورت کیلوگرم است. به این ترتیب هنگام خرید میلگرد 12 برند محصول، استاندارد تولید، منبع خرید میلگرد و مقدار محصول مورد نیاز را مدنظر قرار دهید.

با این حال در ادامه نکاتی که ضروری است حین خرید میلگرد 12 مورد بررسیقرار گیرد، اشاره می‌شود.

1. تعیین نیاز پروژه: ابتدا باید نیاز پروژه خود را تعیین کنید. این شامل تعداد و اندازه میلگردها، نوع آن‌ها (ساده یا آجدار) و سایر مشخصات فنی میلگرد می‌شود.

3. تحقیق در بازار: بازار میلگرد 12 را بررسی کنید. اطلاعاتی از نوع میلگرد، برندها، کارخانه‌های تولیدکننده، وضعیت قیمت و ... جمع آوری کنید.

4. انتخاب تأمین کننده: تأمین کننده‌ای را انتخاب کنید که به شما محصول با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد. همچنین از اعتبار و شهرت تامین کننده اطمینان حاصل کنید.

5. مذاکره برای قیمت: قبل از خرید، با تامین کننده مذاکره کنید تا بهترین قیمت را برای میلگرد 12 به‌دست آورید. همچنین شرایط تحویل و پرداخت را هم مشخص کنید.

6. بررسی کیفیت: از کیفیت میلگرد اطمینان حاصل کنید. از تست‌های کیفیتی مانند تست کشش و انعطافپذیری استفاده کنید.

7. ثبت سفارش: پس از تمامی مراحل مذاکره، صورت سفارش خود را با تمامی جزئیات ثبت کرده و هزینه را پرداخت کنید.

شایان ذکر است می‌توانید برای خرید مطمئن و راحت میلگرد 12 به وبسایت آهن پرایس مراجعه کنید. علاوه‌براین می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت سفارش خود، از طریق شماره 02154103 با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

قیمت میلگرد آجدار

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!